TRAKCJA ELEKTRYCZNA

SILNIKI TRAKCYJNE

SILNIK JEDNOFAZOWY KOMUTATOROWY

  Gdyby silnik komutatorowy prądu stałego podłączyć do napięcia przemiennego to mógłby on pracować podobnie jak przy zasilaniu prądem stałym, ponieważ jednoczesne zmiany prądu w uzwojeniu wzbudzenia jak i wirnika nie wpływają na kierunek obrotów. Jednak przy takiej pracy występuje duże samoindukcja uzwojeń wirnika jak i stojana przez co współczynnik mocy by się obniżył. Straty na skutek prądów wirowych oraz pętli histerezy wystąpiły by zarówno w wirniku jak i stojanie przez co obniżyłby się także współczynnik sprawności. W związku z tym, w trakcji elektrycznej zasilanie prądem przemiennym silnika prądu stałego nie ma sensu i jest nieekonomiczne. Konstrukcja komutatorowych silników prądu przemiennego nieco różni się od tych na prąd stały. Straty na skutek prądów wirowych możemy minimalizować wykonując rdzeń z pakietu blach, natomiast SEM samoindukcji zmniejszyć można dzięki uzwojeniu kompensacyjnemu umieszczonemu w stojanie i połączonemu w szereg z wirnikiem, które kompensuje SEM indukowaną w wirniku.

KOMUTACJA

  Podczas pracy silnika prądu przemiennego, w czasie komutacji indukują się następujące siły elektromotoryczne:
1. SEM samoindukcji - e1, która wywołana jest przez prąd komutowany i jest ona proporcjonalna do prędkości obrotowej i prądu (jest w fazie z tym prądem).
2. SEM ruchu obrotowego - e2, która powstaje na skutek przesuwania się zwartego zwoju prostopadle do nieskompensowanego strumienia. Jest ona proporcjonalna do prędkości obrotowej i jest w fazie z prądem.
3. SEM transformacji - et, która jest proporcjonalna do strumienia, niezależna od prędkości i opóźnia się w stosunku do prądu i strumienia o kąt 90o.

[Rozmiar: 9248 bajtów]

  Siły elektromotoryczne e1 i e2 występują także w silnikach prądu stałego, natomiast siła et występuje tylko w silnikach prądu przemiennego.
  Ponieważ siły e1 i e2 są w fazie z prądem i strumieniem magnetycznym można je dodać algebraicznie. Na rysunku sumą tych sił jest siła ek. Siła et opóźnia się względem strumienia i prądu o kąt 90o. Siłę tą można dodać do siły ek geometrycznie. Sumą geometryczną tych sił jest siła wypadkowa e, która jest źródłem dość dużych prądów płynących w zwartych cewkach silnika. Wpływa to niekorzystnie na pracę silnika i dlatego siła ta musi być kompensowana. Do kompensowania tej siły stosuje się uzwojenie kompensacyjne, które wytwarza siłę elektromotoryczną przeciwną sile elektromotorycznej e.

  Aby kompensacja była skuteczna wartość Fk musi być równa:
[Rozmiar: 11444 bajtów]

  Skuteczność uzwojeń kompensacyjnych uzależniona jest od prędkości obrotowej oraz częstotliwości sieci, co widać ze wzoru. Ponieważ częstotliwość jest stała, więc skuteczność kompensowania zależy od zmieniającej się w prędkości. W chwili ruszania wartość prądu jest duża, natomiast wartość kompensującej siły elektromotorycznej zbyt mała aby skutecznie eliminować składową e, ponieważ prędkość jest niska. Tak więc kompensacja w chwili ruszania jest bliska zeru. Natomiast całkowita kompensacja występuje tylko przy określonej prędkości. W związku z tym, dla poprawienia warunków komutacji obniżono częstotliwość zasilania silników trakcyjnych - system obniżonej częstotliwości.

CHARAKTERYSTYKI SILNIKÓW

  Silniki komutatorowe prądu przemiennego niewiele różnią się w budowie od silników prądu stałego, jednak w czasie przepływu prądu przemiennego powstają zjawiska, które nie wystąpią przy przepływie prądu stałego. Zjawiska te są bardziej złożone i nie będę ich tutaj omawiał. Podam kilka wzorów dotyczących podstawowych parametrów silników komutatorowych prądu przemiennego:

  Wartość prądu można obliczyć ze wzoru:

[Rozmiar: 13620 bajtów]

  Wartość prądu przepływającego przez silnik zależy od napięcia w sieci zasilającej, siły przeciwelektromotorycznej oraz impedancji. Impedancja jest zależna od rezystancji obwodu silnika oraz od induktancji, która wywołana jest oddziaływaniem przemiennego pola magnetycznego.

  Siła przeciwelektromotoryczna indukowana w silniku opisywana jest wzorem:

[Rozmiar: 17776 bajtów]

  Wartość siły przeciwelektromotorycznej zależy od strumienia wzbudzenia, prędkości obrotowej oraz konstrukcji silnika (liczba gałęzi równoległych, liczba par biegunów, liczba prętów uzwojenia).

  Prędkość obrotowa wyrażona jest wzorem:

[Rozmiar: 11552 bajtów]

  Prędkość obrotowa silnika zależy od napięcia zasilania, strumienia wzbudzenia i spadku napięcia w silniku. Zależność ta jest podobna jak w silnikach prądu stałego, jednak prędkość obrotową można łatwo zmieniać stosując transformator trakcyjny z regulowanymi zaczepami.

  Wartość chwilowa momentu obrotowego jest proporcjonalna do iloczynu wartości chwilowych strumienia i prądu i wynosi:

[Rozmiar: 9428 bajtów]

  Jeśli kąt przesunięcia między prądem, a strumieniem jest równy 0 to wartość średnia wyniesie:

[Rozmiar: 20156 bajtów]

  W praktyce jednak występują straty magnetyczne i kąt przesunięcia między prądem a strumieniem nie wynosi 0.

  Gdy prąd jest sinusoidalny to wartość średnia momentu obrotowego to:

[Rozmiar: 11632 bajtów]

  Wartość średnia momentu obrotowego jest proporcjonalna do iloczynu wartości skutecznych prądu i strumienia.

  Dla przykładu pokaże jak wygląda schemat połączeń szeregowego silnika komutatorowego prądu przemiennego oraz jego charakterystyka.

[Rozmiar: 20160 bajtów]

[Rozmiar: 14916 bajtów]

 Aby sprawność silnika była jak największa w granicach 0,95-0,97 buduje się silniki o małej szczelinie między wirnikiem, a stojanem, o dużej wartości prędkości obrotowych oraz stosuje się uzwojenia kompensacyjne. Najniższy współczynnik mocy jest podczas rozruchu.
Silniki jednofazowe komutatorowe możemy podzielić na szeregowe i bocznikowe - jak w przypadku prądu stałego oraz na repulsyjne. Ze względu na to, że strona ma charakter kolejowy, a w polskiej trakcji stosowane są silniki prądu stałego nie będę głębiej wchodził w zagadnienia silników prądu przemiennego.

Zalety silnika jednofazowego komutatorowego:
1.Ekonomiczna i płynna regulacja prędkości obrotowej w szerokich granicach.
2.Tani w eksploatacji.
Wady silnika jednofazowego komutatorowego:
1.Niski współczynnik mocy podczas rozruchu.
2.Mniejsza sprawność niż w przypadku silnika prądu stałego.
3.W silniku powstają siły elektromotoryczne, które trzeba kompensować stosując dodatkowe uzwojenie kompensacyjne oraz zmniejszając częstotliwość co komplikuje system zasilania.
4.Słabszy moment obrotowy podczas rozruchu.
5.Droższy i bardziej skomplikowany w budowie.


  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o innych maszynach elektrycznych kliknij ---> maszyny elektryczne.

SILNIK SZEREGOWY | SILNIK BOCZNIKOWY | SILNIK SZEREGOWO-BOCZNIKOWY | SILNIK NA PRĄD TĘTNIĄCY | SILNIK TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY
REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - PRĄD STAŁY | REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - INNY RODZAJ PRĄDU
BUDOWA SILNIKA SZEREGOWEGO | KONSERWACJA I NAPRAWA SILNIKA | ZASILANIE SILNIKÓW

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych zagadnień związanych z trakcją elektryczną:

SILNIKI TRAKCYJNE | OGÓLNE INFORMACJE | SYSTEMY ZASILANIA | SIEĆ TRAKCYJNA | PODSTACJE TRAKCYJNE
AUTOMATYKA I STEROWANIE | ELEKTRYFIKACJA I EKSPLOATACJA | HAMOWANIE ELEKTRYCZNE